Szálláshelyek Szálláshelyek

Interaktív szálláshely-térkép a Fertő-part szállásaival - Vendégszoba, Apartman, Vendégház, Kemping, Panzió, Hotel **, Hotel ***, Hotel ****, Hotel *****,

Gyorskereső Gyorskereső

Keress!

A Fertő-part hírei A Fertő-part hírei


Általános Szerződési Feltételek

A www.fertopartiszallasok.hu oldal üzemeltetője, Feki Webstudio Kft. (postacím: 9443 Petőháza, Jókai u.12., Raiffeisen Bank, bankszámlaszám: 12094318-00183548-0010004 (továbbiakban: Szolgáltató), szolgáltatást igénybe vevők részére (továbbiakban: Megrendelő) a jelen Általános Szerződési Feltételek keretében meghatározott szolgáltatásokat kínálja az alábbiakban részletezett feltételek szerint.

Jelen Általános Szerződési Feltételek valamennyi Megrendelő esetében irányadó, feltéve, hogy Szerződő Felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

A www.fertopartiszallasok.hu oldalon kínált szolgáltatások igénybe vételével valamennyi Megrendelő ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. Ezen oldal szolgáltatásainak igénybe vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Szolgáltató jelen oldalon -Általános Szerződési Feltételek- közzéteszi.

A szolgáltatás tárgya, tartalma

Szolgáltató helyet biztosít Megrendelő részére az általa üzemeltetett szálláshely információs csomagjának feltüntetésére a Szolgáltató által szerkesztett www.fertopartiszallasok.hu internetes címen levő adatbázisban. Az információs csomag minden esetben tartalmazza a szállásadóknak szóló menüpontban található alapadatokat. Minden esetben Szolgáltató készíti el a kapott információkból a Megrendelő adatlapját, melyet a Megrendelő utasításai alapján formáz meg.

Szolgáltató által kínált aktuális szolgáltatási csomagokat és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat jelen szerződés állandó, elválaszthatatlan részét képező Szolgáltatási díjak című melléklet tartalmazza. Megrendelő által igénybe vehető kedvezményekről Szolgáltató felvilágosítást nyújt jelen szerződés állandó, elválaszthatatlan részét képező mellékletén.

Szolgáltató köteles rendelkezésre állás mellett a szerződésben vállalt szolgáltatásainak biztosítására. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, a karbantartások, valamint az előre nem látható technikai fennakadások, amelyeket Szolgáltató köteles az általa megoldható legrövidebb időn belül elhárítani. Ezen idő Megrendelő által igényelt szolgáltatási időtartamba nem számíthat bele, tehát Szolgáltató köteles Megrendelő által igényelt szolgáltatás idejét ezen időtartammal meghosszabbítani.

Szerződő Felek a közöttük létrejött írásbeli Szolgáltatási Szerződésben határozzák meg a szolgáltatás időbeli hatályát, megszűnését, a szolgáltatás közzétételét, a szolgáltatási díj megfizetését, a Szolgáltató által nyújtott konkrét engedmények feltételeit valamint minden olyan kérdést, amelyet bármelyik fél lényegesnek minősít.

A szolgáltatás díja

Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást a mindenkor hatályos, szolgáltatási díj ellenében biztosítja. Jelen szerződés állandó, elválaszthatatlan részét képező mellékletében kerülnek rögzítésre az aktuális alapárak, szolgáltatási csomagok és azok tartalma, kedvezmények, akciók (továbbiakban: Szolgáltatási díjak).

Megrendelő a szolgáltatási csomagnak megfelelő szolgáltatási díját, az annak, a www.fertopartiszallasok.hu felületen történő elhelyezését követően, 8 naptári napon belül, átutalással vagy postai úton Belföldi postautalványon egyösszegben köteles kiegyenlíteni.

Szolgáltató köteles a Megrendelő által továbbított Szolgáltatási Szerződés alapján az információs csomag elhelyezésére, karbantartására az általa szerkesztett oldalon, felületen történő elhelyezést követően 1 naptári évig.

Szolgáltató köteles Megrendelő igénye alapján az 1 naptári év alatt a szöveges felületek módosítására maximum 10 alkalommal.

Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződésben foglalt egy naptári év lejártát megelőzően elektornikus formában (email) vagy telefonon tájékoztatja Megrendelőt.

Szolgáltató szolgáltatási díjaira áfa tartalmat nem képezhet így számlát, áfás számlát nem biztosít Megrendelő részére. Megrendelő a szolgáltatásra kifizetett díjat költségként tudja elszámolni.

Szolgáltató felelőssége

A www.fertopartiszallasok.hu oldal tartalma kizárólag tájékoztatató jellegű.

Szolgáltató a Megrendelő által megküldött vagy Megrendelő weblapján szereplő adatok valamint fotók tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal. A közízlést- és törvényt sértő, megtévesztő valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket Szolgáltató jogosult minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül nem közzétenni az oldalon.

Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát valamint nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Szolgáltató szolgáltatásait igénylő Megrendelő által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Megrendelő minősül szolgáltatónak.

Szolgáltató nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok kijavítását valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata igénybe vevő saját kockázatára és felelősségére történik.

Adatvédelem

Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges adatokat.

Szolgáltató a szolgáltatásainak igénybe vételét dokumentumok - Szolgáltatási Szerződés - kitöltéséhez köti, melynek során Szolgáltató a Megrendelő személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

Szolgáltató a szolgáltatási szerződések megkötése során a Megrendelő által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.

A szerződés megszűnése

Szerződő Felek által írásban létrejött Szolgáltatási Szerződés megszűnése kérdésében elsősorban az abban foglaltak az irányadók.

Egyéb rendelkezések

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.